ஒரு வாரத்தில் பூச்சோங் கின்ராரா இணைகட்டட வேலைகள் ஆரம்பம்! - பிரதமர் வாக்குறுதி நிறைவேற்றம்!
தேசிய வகை பூச்சோங் கின்ராரா தமிழ்ப்பள்ளியின் இணைக்கட்டட வேலைகள் ஒரு சில.......

விரிவான செய்திக்கு.......

(தமிழ்நேசன் - 1.3.2017 ப.4)