படிப்பு - உழைப்பு - பண்பு கொண்ட மாணவ சமூகமாக உருமாற்றம் காணவேண்டும் - முனை முகமது ரஹிம் கமாலுடின் அறிவுறுத்தல்
வாழ்க்கையில் கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தும் அதன் நெறி, பண்புகளை மாணவ சமூகம்.......

விரிவான செய்திக்கு.......

(மக்கள் ஓசை - 1.3.2017 ப.7)