மிட்லண்ட்ஸ் தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளியில் பொங்கல் விழா
மிட்லண்ட்ஸ் தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளியின் முன்னாள் மாணவர் நலசங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் பொங்கல் விழாவை சிறப்பாக.......

விரிவான செய்திக்கு.......

(மக்கள் ஓசை - 1.3.2017 ப.7)