சுங்கை பூலோ தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளியின் அறிவியல் கூடத்தைத் திறந்து வைத்தார் - தமிழ்ப்பள்ளிகளின் அமைப்பாளர் புஷ்பநாதன்
சுங்கை பூலோ தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளியின் அறிவியல் கூடத்தை.......

விரிவான செய்திக்கு.......

(மக்கள் ஓசை - 1.3.2017 ப.10)