ராணுவ முகாம் தமிழ்ப்பள்ளியைச் சிறந்த பள்ளியாக சந்திரிகா உருவாக்கினார் - கல்வி இலாகா அதிகாரி ஹஸ்வார் புகழ் மாலை சூட்டினார்
போர்ட்டிக்சன் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள தமிழ்ப்பள்ளிகளில் தேசிய ராணுவ முகாம் தமிழ்ப்பள்ளியைச் சிறந்த பள்ளியாக உருவாக்கிய பெருமை.......

விரிவான செய்திக்கு.......

(மக்கள் ஓசை - 1.3.2017 ப.14)