கோலப்பிலா தமிழ்ப்பள்ளியின் 28ஆம் ஆண்டு போட்டி விளையாட்டு
கோலப்பிலா தமிழ்ப்பள்ளியின் 28ஆம் ஆண்டு போட்டி விளையாட்டு.......

விரிவான செய்திக்கு.......

(தமிழ்மலர் - 1.3.2017 ப.15)