குபாங் தமிழ்ப்பள்ளியில் லாபு அருள் நிலையத்தின் இந்து தர்ம சமய வகுப்பு
 ‘மாமன்றம் ஒரு குடும்பம் - மாமன்றம் ஒரு குருகுலம் - மாமன்றம் ஒரு கோயில்’ என்ற மாமன்ற சுலோகத்தை ஏந்தி நெகிரி மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளி மாணவர்களின் ஆன்மீக நலனை கருத்தில் கொண்டு........

விரிவான செய்திக்கு.......

(தமிழ்மலர் - 28.2.2017 - ப.7)