தம்பின் தமிழ்ப்பள்ளியின் 20-ஆம் ஆண்டு விளையாட்டுப் போட்டி
சுமார் 302 மாணவர்கள் மற்றும் 26 ஆசிரியர்கள் கொண்ட தம்பின் தமிழ்ப்பள்ளியின்.......

விரிவான செய்திக்கு.......

(தமிழ்மலர் - 28.2.2017 - ப.12)