தமிழ்ப்பள்ளிகளில் மட்டுமே பண்பாட்டை அடையாளப்படுத்த முடியும்!
நாட்டில் உள்ள 524 தமிழ்ப்பள்ளிகளில் மட்டுமே ஒரு தமிழ் மாணவனை இனவுணர்வுள்ள மனிதனாக, பண்பாடு, தமிழர் கலை,.......

விரிவான செய்திக்கு.......

(தமிழ்மலர் - 28.2.2017 - ப.13)