குனோங் ராப்பாட் தமிழ்ப்பள்ளியின் கட்டட நிர்மாணிப்புப் பணி தொடங்க உள்ளது
குனோங் ராப்பாட் தமிழ்ப்பள்ளிக்கான நிர்மாணிப்பு அடிப்படை பணிகள் நிறைவு பெற்றுள்ளது. அப்பள்ளியின்........

விரிவான செய்திக்கு.....

(தமிழ்நேசன் - 23.2.2017 - ப.3)