சபாக் பெர்ணம் தமிழ்ப்பள்ளிக்குப் புதிய பாலர்பள்ளி கட்டடம் விரைவில் கட்டித் தரப்படும் - டத்தோ கமலநாதன்
மஇகா சபாக் பெர்ணம் தொகுதி இளைஞர் பகுதித் தலைவர் பாலா தலைமையில் பொங்கல்.......

விரிவான செய்திக்கு.......

(மக்கள் ஓசை - 23.2.2017 - ப.7)