பூச்சோங் கின்ராரா தமிழ்ப்பள்ளி விவகாரம் உண்மையை மூடி மறைக்க வேண்டாம் - பேராசிரியர் டத்தோ இராஜேந்திரன் தகவல்
பூச்சோங், கின்ராரா தமிழ்ப்பள்ளி புதிய இணைகட்டடம் கட்டுவதற்கு அரசாங்கம் போதுமான நிதியை ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது.......

விரிவான செய்திக்கு.......

(மக்கள் ஓசை - 23.2.2017 - ப.10)