பாரிட் புந்தார் செயின்ட் மேரி தமிழ்ப்பள்ளியில் திருக்குறள்-சமய வகுப்புகள் தொடங்கப்பட்டன
கிரியான் மாவட்டத்தில் செயல்படும் பெரிய தமிழ்ப்பள்ளியான செயின்ட் மேரி தமிழ்ப்பள்ளியில்.......

விரிவான செய்திக்கு.......

(மக்கள் ஓசை - 23.2.2017 - ப.14)