சிம்பாங் லீமா தமிழ்ப்பள்ளியின் புதிய பெற்றோர் ஆசிரியர் சங்கத் தலைவரானார் இசைச் செல்வன்!
சிம்பாங் லீமா தமிழ்ப்பள்ளியின் 40ஆம் ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தின்போது நடைபெற்ற 2017-2018க்கான பெற்றோர் ஆசிரியர் சங்கத்தின்த.......

விரிவான செய்திக்கு.......

(தமிழ்மலர் - 23.2.2017 - ப.7)