தமிழ்ப்பள்ளிகளின் கழிப்பறைகள் மேம்படுத்தப்பட வேண்டும்
மலேசிய தமிழ்ப்பள்ளிகளின் வரலாற்றில் இடம் பெற்றது கெடா, கூலிம் தமிழ்ப்பள்ளி. இது நவீன சிறப்பான வசதிகளைக் கொண்ட.......

விரிவான செய்திக்கு.......

(தமிழ்மலர் - 2.3.2017 - ப.4)