கத்தும்பா தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளியில் தமிழ்மொழி வாரம் மிகச் சிறப்பாக நடந்தேறியது
தமிழ்மொழி வாரத்தை முன்னிட்டு கத்தும்பா தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளியில் தமிழ்மொழி சார்ந்த பல நடவடிக்கைகளும்.......

விரிவான செய்திக்கு.......

(தமிழ்மலர் - 2.3.2017 - ப.7)