பள்ளி விளையாட்டுப் போட்டியில் இல்லங்களின் பெயர்கள் இதிகாச மாந்தர்கள்
பொதுவாக எல்லாப் பள்ளிகளிலும் விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெறுவது வழக்கம். அதில் தமிழ்ப்பள்ளிகளின் விளையாட்டு இல்லங்கள் சிவப்பு, மஞ்சள், நீலம், பச்சை, ஊதா என்ற வர்ணங்களில்.......

விரிவான செய்திக்கு.......

(மக்கள் ஓசை - 2.3.2017 - ப.14)