சுங்காய் தமிழ்ப்பள்ளிக்கு மக்கள் சக்தி கட்சி வெ. 10 ஆயிரம் வழங்கியது
சுங்காய் தமிழ்ப்பள்ளிக்கு மக்கள் சக்தி கட்சி வெ. 10 ஆயிரம்.......

விரிவான செய்திக்கு.......

(தமிழ்நேசன் - 3.3.2017 - ப.7)