28 தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கு 17 லட்சத்து 50 ஆயிர வெள்ளி மானியம் - பினாங்கு மாநில அரசு வழங்கியது
தமிழ்ப்பள்ளிகளின் மேம்பாட்டிற்கும் வளர்ச்சிக்க்கும் பல்வேறு வகையில் தொடர்ந்து ஆதரவு வழங்கி வரும் பினாங்கு மாநில அரசு.......

விரிவான செய்திக்கு.......

(மக்கள் ஓசை - 3.3.2017 - ப.1)