டேசா செம்பாக்கா தமிழ்ப்பள்ளி கட்டட வளர்ச்சி நிதிக்காக அதிர்ஷ்டக் குலுக்கு - பொதுமக்கள் ஆதரவு தர வேண்டுகோள்
வரும் மே மாதம் 27ஆம் தேதி, நெகிரி செம்பிலான், நீலாயில் உள்ள டேசா செம்பாக்கா தமிழ்ப்பள்ளியின் கட்டட நிதி வளர்ச்சிக்காக.......

விரிவான செய்திக்கு.......

(மக்கள் ஓசை - 3.3.2017 - ப.5)