மலாக்கா மாநிலத்தின் 21 தமிழ்ப்பள்ளிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்குக் கண் பரிசோதனை: பார்வை குன்றியவர்களுக்கு கண் கண்ணாடிகள் - மலாக்கா இந்தியர் சங்கம் வழங்குகிறது
மலாக்கா இந்தியர் சங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் மாநிலத்தில் உள்ள 21 தமிழ்ப்பள்ளிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு.......

விரிவான செய்திக்கு.......

(மக்கள் ஓசை - 3.3.2017 - ப.14)