தமிழ்ப்பள்ளி மாணவர்களுக்காக தேசிய அளவிலான தகவல், தொடர்பு, தொழில்நுட்பப் போட்டிகள்