இயந்திர மனிதன் உருவாக்கம் சங்காட் தமிழ்ப்பள்ளி மாணவர்கள் இரண்டாம் நிலை வெற்றியாளர்களாக தேர்வு!