மலேசியத் தமிழ் அறவாரியத்தின் நிதி திரட்டும் விருந்து