ஜாவி எழுத்துப் பாட போதனையை நிறுத்தி வைப்பீர் – அரசுக்கு கூட்டமைப்பு வேண்டுகோள்